فرستنده ویدیو که در اختیار شما هست بر اساس استاندارد انگلستان طراحی شده است.

مدولاسیون FM برای امواج صوتی و مدولاسین PAL برای امواج ویدیو در نظر گرفته شده است.

در قدم اول سیگنال صوتی به وسیله Q1 تقویت میشود.

ترانزیستور Q2 دارای دو شغل در این مدار است:تولید فرکانس حامل و مدولاسیون.

سیگنال صوتی تقویت شده برای مدوله شدن به بیس Q2 منتقل میشود.

خازن C5 و سلف L1 مدار تانک را تشکیل میدهند که وظیفه انها تولید فرکانس carrier است.

و سیگنال ویدیو برای مدوله شدن از طریق مقاومت R7 به امیتر ترانزیستور Q2 منتقل میشود.

سیگنال مدوله شده ( ویدیو + صوت ) به انتن A1 منتقل میشود و از ان طریق ار سال میشود.
یاداشت ها:سلف
4 دور سیم به قطر 6mm روی هسته پلاستیکی 24mm 

T1:همان ترانس رادیو هست میتوانید از روی رادیو های قدیمی استفاده کنید

سیگنال فرستاده شده روی VHFاست 50--------210MHZ